นายปิยะศักดิ์ พงศ์อัมพรศักดา

ประธานบริหาร

Chief Executive Officer

Principal Value

ชื่อ - นามสกุล

นายปิยะศักดิ์ พงศ์อัมพรศักดา

เลขที่ผู้ประเมินหลัก

ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ. 207

สมาชิกสมาคม

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เลขที่ ส. 47-2697

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยประเภทสามัญ เลขที่ 02-1-0298-48

วุฒิการศึกษา ปีที่จบ / ชื่อปริญญาบัตร / สถาบันการศึกษา

 • รัฐศาสตรมหาบัณทิต (สาขาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง)
  ปีที่จบการศึกษา พ.ศ.2554
  โครงการความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)
  กับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน (GPV)
  ปีที่จบการศึกษา พ.ศ.2547
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
  ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. 2546
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาวิชาช่างโยธา)
  ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. 2525
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตนนทบุรี

นางสาวนุสรา สีสังข์

กรรมการผู้จัดการ

Managing Director

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวนุสรา สีสังข์

สมาชิกสมาคม

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เลขที่ ส.48 – 2968

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ประเภทสามัญ เลขที่ 02-1-0354-50

วุฒิการศึกษา ปีที่จบ / ชื่อปริญญาบัตร / สถาบันการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขานวตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. 2557
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน (GPV) ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. 2548 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. 2547 คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

นายพีรพล เจริญมหาดไทย

ผู้จัดการฝ่ายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ

Appraisal Maneger

Principal Valuer

ชื่อ - นามสกุล

นายพีรพล เจริญมหาดไทย

เลขที่ผู้ประเมินหลัก

ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ. 309

สมาชิกสมาคม

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ประเภทสามัญ เลขที่ ส. 60-5858

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

ประเภทสามัญ เลขที่ 02-1-0683-59

วุฒิการศึกษา ปีที่จบ / ชื่อปริญญาบัตร / สถาบันการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขานวตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. 2557
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน (GPV)
  ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. 2552
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์
 • คุรุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยี โยธา)
  ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. 2549
  คณะคุรุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  วิทยาเขตนนทบุรี

นางสาวณัฐณิชา คงเดิม

Principal Valuer

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวณัฐณิชา คงเดิม

สมาชิกสมาคม

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ประเภทสามัญ เลขที่ ส. 46-2462

เลขที่ผู้ประเมินหลัก

ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ. 167

วุฒิการศึกษา ปีที่จบ / ชื่อปริญญาบัตร / สถาบันการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน (GPV)
  ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. 2549
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ (การบัญชี)
  ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. 2540
  มหาวิทยาลัย เซนต์จอห์น
Close Menu