ข่าวสารจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ข่าวสารจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ธปท.ได้ทำการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคาหลักประกันเพื่อให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

โดยส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและฐานข้อมูลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินราคา และกำหนดแนวทางการกำกับดูแลแบบ principle-based มากขึ้น โดยยังคงยึดหลักการความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือของราคาเพื่อให้ราคาประเมินสะท้อนมูลค่าตามความเป็นจริง

ในการนี้สมาคมฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทราบ

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่: https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2562/ThaiPDF/25620100.pdf

Close Menu