เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทนวมินทร์ แอพไพรซัล แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด มีชื่อภาษาอังกฤษว่า NAWAMIN APPRAISAL AND CONSULTANT CO., LTD. ได้ทําการจดทะเบียนจัดตั้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และเปิดดําเนินการกิจการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ ณ.สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ทะเบียนเลขที่ 0105547080275 (เดิม 0108754711462)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินทุกชนิดทุกประเภท ด้วยทีม ผู้บริหารที่มีความรู้ และมีประสบการณ์เชี่ยวชาญ พร้อมทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เป็นสมาชิก ขององค์กร ที่ควบคุมการปฎิบัติงานในวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย รวมทั้งองค์กรด้านส่งเสริม ธุรกิจทางการค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดังนี้

บริษัท นวมินทร์ แอพไพรซัล แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เกี่ยวกับบริษัท image 1
  • สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย The Valuers Association of Thailand (VAT)
  • สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย Thai Valuers Association (TVA)
  • สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP)
  • หอการค้าไทย The Thai Chamber of Commeree
  • สมาคมการค้า เอส เอ็ม อี ไทย Thai SME Trade Association (TSME)
  • สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย Thai Association of Small and Medium Entrepreneurs (TASME) 

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้อยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. The Securities and Exchange Commission, Thailand (SEC)

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการพิจารณาให้เป็นธุรกิจบริการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน DBD ในโครงการ Smart Matching

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / กระทรวงพาณิชย์ Department of Business Development / Ministry of Commerce

บริษัท นวมินทร์ แอพไพรซัล แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เกี่ยวกับบริษัท image 3

ด้วยประวัติความเป็นมาดังกล่าว บริษัทฯ ได้ให้บริการและปฎิบัติงานภายใต้มาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย เพื่อให้บริการงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่

“ถูกต้อง เป็นจริง
เป็นธรรม
มาตรฐานสากล”

 ตามปณิธานและปรัชญาของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกประการ

Close Menu